رنگ پیشفرض

رنگ آبی سیر

رنگ سبز

رنگ خاکستری

رنگ نارنجی

 
 
محل کنونی شما:
 
 
 
 
 
 

مبتدا

نامه الکترونیک چاپ PDF
امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 

اسلايد /   صوت /    موبایل /  پاور پوینت

 

مبتدا

مبتدا وخبر مبتدا بر دو قسم است: مبتداي اسمي: اسمي است مسندٌ اليه که مجرّد از عوامل ففظيه مي باشد، مانند: «زيدٌ» در «زيدٌ قائمٌ».
مبتداي وصفي: وصفي است که بعد از ن في يا استفهام قرار گرفته و اسم ظاهر يا ضمير منفصل بعد از خود را رفع داده است.
مثال 1: أقائمٌ الزّيدانِ.
ترکيب: أ: حرف استفهام، قائمٌ: مبتدا، الزّيدان: فاعل و جانشين خبر.

مثال 2: ما جالسٌ هما.
ترکيب:ما: حرف نفي، جالسٌ: مبتدا، هما: فاعل و جانشين خبر.

دو تذکر:

1ـ اگر وصفِ بعد از نفي يا استفهام، ضمير مستتر را رفع دهد در ترکيب، خبر مقدّم بوده و اسم ظاهر بعد از آن، مبتداي مؤخر خواهد بود، مانند: أقائمانِ الزيدانِ.

2ـ اگر وصفِ بعد از نفي يا استفهام، مفرد بوده و اسم ظاهر بعد از آن نيز مفرد باشد؛ در ترکيب آن دووجه جايز است، مثل: أقائم زيدٌ.

ترکيب اوّل: أ: حرف استفهام، قائمٌ: مبتدا، زيدٌ: فاعل و جانشين خبر.

ترکيب دوّم: أ: حرف استفهام، قائمٌ: خبر مقدّم، زيدٌ: مبتداي مؤخّر.
خبر: اسمي است مسندٌ به که مجرّد از عوامل لفظيه بوده و به همراه مبتدا مفيد فايده است، مانند: «قائمٌ» در «زيدٌ قائمٌ».

توجّه: مبتدا و خبر مرفوعند.