رنگ پیشفرض

رنگ آبی سیر

رنگ سبز

رنگ خاکستری

رنگ نارنجی

 
 
محل کنونی شما:
 
 
 
 
 
 

تعريف اسم و فعل و حرف

نامه الکترونیک چاپ PDF

تعريف اسم و فعل و حرف
اقسام کلمه: کلمه بر سه قسم است: اسم، فعل و حرف.

اسم: کلمه اي است که بر معناي مستقلي دلالت کند و آن معني مقترن به يکي از زمانهاي سه گانه نباشد، مانند: عِلم، رَجُل، کتاب.

فعل: کلمه اي است که بر معناي مستقلي دلالت کند و آن معني مقترن به يکي از زمانهاي سه گانه باشد، مثل: نَصَرَ: ياري کرد، ينصُرُ: ياري مي کند، اُنصُره: ياري کن.

حرف: لفظي است که از ترکيب کلمات با يکديگر بوجود آيد، و داراي معنايکاملي که سکوت بر آن صحيح است باشد، مثل: جاءَ زيدٌ، زيدٌ قائمٌ.